Rezolucja ONZ: Bezpieczna i Odpowiedzialna Sztuczna Inteligencja na rzecz Ludzkości, czy możemy spać spokojnie? 

Zgromadzenie Ogólne ONZ jednogłośnie zatwierdziło rezolucję popierającą rozwój sztucznej inteligencji, która będzie zarówno bezpieczna, jak i niezawodna, dążąc jednocześnie do maksymalizacji korzyści dla ludzkości. Biały Dom przyjął tę decyzję z zadowoleniem, uznając ją za przełomowy krok w promowaniu odpowiedzialnej ewolucji technologii sztucznej inteligencji.

Rezolucja ONZ w sprawie sztucznej inteligencji

ONZ przyjęło uchwałę Stanów Zjednoczonych w sprawie bezpiecznej i niezawodnej sztucznej inteligencji, wzywając 193 kraje do zapewnienia odpowiedzialnego i włączającego korzystania ze sztucznej inteligencji. Rezolucja ma na celu ochronę danych osobowych, zarządzanie ryzykiem związanym ze sztuczną inteligencją i prawami człowieka, aby zrealizować cele ONZ na rok 2030, którymi są eliminacja głodu i ubóstwa oraz poprawa zdrowia i edukacji. Ma to  istotne znaczenie, przede wszystkim z uwagi na propagowanie podstawowych praw człowieka. W rezolucji podkreślono wagę praw człowieka, akcentując kluczową rolę kwestii etycznych w procesie rozwoju i zastosowania technologii sztucznej inteligencji, a także konieczność przestrzegania międzynarodowych norm i zasad. Różnorodne podejścia państw do regulacji sztucznej inteligencji – od wprowadzenia unijnej ustawy po brak spójnych przepisów w USA – obrazują złożony charakter zarządzania tą technologią, co podkreśla potrzebę współpracy międzynarodowej i harmonizacji działań.