Regulamin z dnia 01.07.2023r.

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki rezerwacji, płatności i udziału w zajęciach organizowanych w ramach Kierunków nauczania przez Krzysztofa Badurę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KRZYSZTOF BADURA ENOVEY, NIP:9451809240, REGON:351464414, z siedzibą przy ul. Kluczborska 33/51, 31-271 Kraków woj. MAŁOPOLSKIE
 2. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Potwierdzenie rezerwacji udziału w Kierunku nauczania (poprzez odpowiedni checkbox lub akceptację w wiadomości e-mail) oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  a. Usługodawca – KRZYSZTOF BADURA ENOVEY NIP:9451809240, REGON:351464414, z siedzibą przy ul. Kluczborska 33/51, 31-271 Kraków woj. MAŁOPOLSKIE
  b. Kierunek nauczania – zestaw usług składających się na kierunek dydaktyczny, którego przedmiotem są umiejętności i specjalizacje z zakresu mediów cyfrowych (w szczególności: projektowanie, programowanie, itp), które mogą być przedmiotem świadczenia przez Usługodawcę, realizowany w zakresie tematycznym i terminie szczegółowo opisanych w Ofercie oraz na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
  c. Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Klientów w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Platformy oraz materiałów poprzez nią dostępnych, poprzez wykupienie Kierunku nauczania;
  d. Oferta – jednostronne oświadczenie woli Usługodawcy zamieszczone w opisie Kierunku nauczania, dotyczące oferowanych przez Usługodawcę Kierunków nauczania. Oferta zawiera cenę za udział w Kierunku nauczania, program, czas trwania Kierunku nauczania, liczbę godzin lekcyjnych w Kierunku nauczania oraz liczbę dostępnych miejsc dla Uczestników;
  e. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
  f. Uczestnik – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która dokonała lub zamierza dokonać Zamówienia. Uczestnikiem może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;
  g. Zamówienie, Umowa – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Uczestnikiem o treści określonej w Regulaminie oraz w Ofercie. Zamówienie dokonywane jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość. Umowa zawierana może być bądź przez sklep internetowy Usługodawcy, bądź za pośrednictwem wymiany korespondencji e-mail;
  h. Konto Klienta – indywidualne konto Uczestnika w Platformie, zawierające indywidualne dane Uczestnika oraz umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Platformę oraz uczestnictwo w zajęciach w ramach Kierunków nauczania;
  i. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Usługodawcę w domenie https://digitalmasterinstitute.com;
  j. Platforma – platforma dostępna pod adresem https://digitalmasterinstitute.com, za pośrednictwem której Usługodawca realizuje Kierunek nauczania na rzecz Uczestnika;
  k. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny jest na stronie internetowej https://digitalmasterinstitute.com oraz przesyłany przez Usługodawcę na każdy wniosek Uczestnika.
 4. Szczegółowe informacje o Kierunkach nauczania znajdują się na stronie internetowej https://digitalmasterinstitute.com jak również udostępniane są przez Usługodawcę w drodze wiadomości e-mail w odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika zapytanie wysłane na adres e-mail: info@dm.institute
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: info@dm.institute
 6. Integralnym załącznikiem do Regulaminu jest Załącznik nr 1, który reguluje szczegółowy tryb organizacji Kierunków nauczania.

§2.
WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

 1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Uczestnik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
  b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  c. korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji),
  d. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,
  e. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Formularza zamówienia oraz Formularza kontaktowego. Za świadczenie tych usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 3. Powyższa usługa świadczona jest przez czas oznaczony, tj. czas, w którym Uczestnik korzysta z Formularza zamówienia w celu dokonania zamówienia lub korzysta z Formularza kontaktowego w celu wysłania zapytania do Usługodawcy.
 4. By móc korzystać z Platformy, Uczestnik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
  b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  c. korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji),
  d. posiadać łącze internetowe o minimalnej prędkości 2 mgb,
  e. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,
  f. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies,
 5. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Platformy. Poprzez Platformę Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
  a. komunikacja z uczestnikami kierunków,
  b. komunikacja z mentorami kierunków,
  c. udostępnienie materiałów dydaktycznych,
  d. testy sprawdzające zdobyte kompetencje,
  e. zajęcia online w czasie rzeczywistym z mentorem,
  f. udostępnianie zadań uczestnikom kierunków,
 6. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z opisaną w Regulaminie interoperacyjnością, kompatybilnością i funkcjonalnością rozumianą jako:
  a. funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia, pojęcie funkcjonalności odnosi się do możliwych sposobów wykorzystania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej,
  b. kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania,
  c. interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju, pojęcie interoperacyjności odnosi się do tego, czy i w jakim zakresie treści cyfrowe lub usługa cyfrowa mogą współdziałać ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innym niż sprzęt komputerowy lub oprogramowanie, z którymi treści cyfrowe lub usługi cyfrowe tego samego rodzaju są zazwyczaj używane.

§3.
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Uczestników usługi stanowiące Kierunki nauczania na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą.
 2. Kierunki nauczania odbywają się online w czasie wskazanym w Ofercie za pośrednictwem Platformy.
 3. Oferta jest wyświetlana na stronie internetowej Usługodawcy bądź przesyłana jest na adres e-mail Uczestnika.
 4. Zamówienia mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy lub z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.
 5. W przypadku dokonywania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu:
  a. Aby dokonać Zamówienia Uczestnik wybiera interesujący go produkt w Sklepie. Następnie przenosi produkt do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Opłać wpisowe” albo “Opłać czesne”. Po zakończeniu wybierania produktów, Uczestnik przechodzi do zakładki, w której określa metody płatności,
  b. Następnie Uczestnik klika przycisk „Przejdź do płatności”, który przekierowuje Uczestnika na stronę zawierającą informacje o dokonywanym Zamówieniu,
  c. Uczestnik, w celu dokonania Zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem Zamówienia,
  d. Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Uczestnika o złożeniu Zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Uczestnik przekazuje Usługodawcy dane niezbędne do zawarcia umowy oraz rozliczenia, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku działalności gospodarczych również nazwę oraz NIP firmy.
 7. Po dokonaniu zapłaty, o której mowa w §4 ust. 3 Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech Kierunku nauczania, czas trwania Kierunku nauczania, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Uczestnika podanych Usługodawcy.
 8. Z chwilą potwierdzenia złożenia Zamówienia Uczestnik zostaje związany obowiązkiem dokonania zapłaty.
 9. Po otrzymaniu przez Usługodawcę pierwszej części wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 3, dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą.
 10. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i wybraną przez Uczestnika Ofertą.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  a. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie  internetowej Sklepu;
  b. wysłanie Uczestnikowi wiadomości e-mail, o której mowa w §3 ust. 7.
 12. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 13. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Uczestnika, Usługodawca może wstrzymać się z zapisem Uczestnika na Kierunek nauczania do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 14. Uczestnik, który dokonuje płatności w każdy inny sposób niż wskazany w §4 ust. 4 lit. a (płatność całości wynagrodzenia z góry), zobowiązany jest do przejścia całej ścieżki zakupowej po raz drugi, po zaakceptowaniu przez Usługodawcę formy płatności. W koszyku zakupowym Uczestnik zobowiązany jest do wskazania kodu przekazanego przez Usługodawcę. Podczas ponownego przejścia ścieżki zakupowej nie dochodzi do zawarcia drugiej umowy dot. Kierunku nauczania.
 15. W przypadku gdy w Kierunku nauczania bierze udział osoba trzecia wskazana przez Uczestnika będącego przedsiębiorcą, umowa o treści określonej Regulaminem zawarta zostaje pomiędzy przedsiębiorcą a Usługodawcą. Ww. przedsiębiorca zobowiązany jest do umożliwienia wskazanej przez siebie osobie trzeciej biorącej udział w Kierunku nauczania zapoznanie się z Regulaminem i ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania tej osoby, które są z nim niezgodne. Prawa i obowiązki obowiązują ww. osobę trzecią w takim samym zakresie jak Uczestnika. W przypadku gdy działania lub zaniechania ww. osoby trzeciej uzasadniają wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę, Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy zawartej z Uczestnikiem.

§4.
ROZLICZENIA

 1. Wszystkie ceny podane w Ofercie dla Konsumentów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny dla przedsiębiorców podawane są w kwotach netto (nie zawierają podatku VAT).
 2. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty opłaty wstępnej (wpisowego), stanowiącej pierwszą ratę wynagrodzenia za udział w Kierunku nauczania w wysokości 500 zł brutto w terminie do 24 h od daty potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 3. W celu płatności za całość Kierunku nauczania Użytkownik będący Konsumentem może wybrać jedną z następujących metod rozliczenia:
  a. płatność całości ceny za kierunek nauczania za pomocą narzędzia obsługującego szybką płatność dostępnego na stronie Sklepu, najpóźniej w terminie do 14 dni do dnia rozpoczęcia pierwszego zjazdu weekendowego,
  b. płatność całości ceny za Kierunek nauczania przy wykorzystaniu usługi raty PayU 0% na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej z dostawcą ww. usługi
  c. płatność całości ceny za Kierunek nauczania przy wykorzystaniu usługi płatności odroczonej na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej z dostawcą ww. usługi,
  d. rozliczenie ceny za Kierunek nauczania z dotacji uzyskanej na podstawie wniosku o dofinansowanie z programów unijnych lub z Urzędów Pracy, na zasadach ustalonych w drodze wymiany roboczych ustaleń pomiędzy Usługodawcą i Uczestnikiem,
  e. poprzez zawarcie między Uczestnikiem a Usługodawcą “Porozumienia o transze”, która reguluje odrębnie zasady rozliczania między stronami.
 4. Płatności dokonywane za pomocą Sklepu są obsługiwane przez narzędzia służące do szybkich płatności online, tj. PayU i PayPal.
 5. Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do dokonania zapłaty faktury proforma wystawionej przez Usługodawcę. Uczestnik prowadzący działalność gospodarczą nie może dokonać Zamówienia przez stronę Sklepu. Uczestnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do wpłaty opłaty wstępnej, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 6. Usługodawca weryfikuje prawidłowość zawartej umowy na finansowanie (jednej z umów, o których mowa w ust. 4 powyżej) przed rozpoczęciem Kierunku nauczania. Do uczestnictwa w Kierunku nauczania zostanie dopuszczony wyłącznie Uczestnik, który dokonał płatności, zawarł umowę finansowania lub porozumienie o transzach, uzyskał stosowną dotację lub finansowanie. W wypadku braku płatności, zawarcia umowy finansowania, porozumienia o transzach lub uzyskania dotacji lub finansowania Usługodawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia pierwszego zjazdu weekendowego w toku danego Kierunku nauczania. W przypadku, gdy powodem odstąpienia są okoliczności zawinione przez Uczestnika, Usługodawca uprawniony jest do obciążenia Uczestnika karą umowną, o której mowa w §11 ust.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie dokumentowej, tj. w formie wiadomości e-mail.

§5.
POSTANOWIENIA OGÓLNE DOT. KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Uczestnicy, którzy dokonali zakupu Kierunku nauczania, dokonują następnie konfiguracji indywidualnych Kont Klienta w Platformie.
 2. Konta indywidualne umożliwiają Uczestnikom korzystanie z usług świadczonych przez Platformę, w tym korzystanie z materiałów publikowanych w ramach Platformy i udziału w zajęciach w ramach Kierunku nauczania.
 3. Usługodawca dokonuje rejestracji Konta Klienta w Platformie, które następnie winno zostać skonfigurowane przez Uczestnika. Po pełnej konfiguracji Konta Klienta, Uczestnik uzyskuje dostęp do Platformy .
 4. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 5. Wszelkie działania podejmowane przez Uczestników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 6. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do:
  a. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Platformy zgodnie z celem Platformy,
  b. przestrzegania zasad prawa i dobrych obyczajów,
  c. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Uczestników i Usługodawcy,
  d. niedziałania na szkodę innych Uczestników, Usługodawcy, Platformy i osób trzecich,
  e. nieudostępniania materiałów dostępnych w ramach Platformy osobom trzecim.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Platformy.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. działania podejmowane przez Uczestników,
  b. niespełnienie specyficznych wymagań Uczestników, innych niż wynikające z ogólnego założenia Platformy i Kierunku nauczania,
  c. przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Platformy.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Uczestnika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu Platformy spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Uczestnik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które leżą wyłącznie po stronie Uczestnika i uniemożliwiają Uczestnikowi korzystanie z Platformy.
 11. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Platformy osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 12. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Platformie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Klienta w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta Klient bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Platformy.
 14. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Platformie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Platformy. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany i rozwoju funkcjonalności Platformy. Informacje o zmianach funkcjonalności Platformy będą przekazywane Uczestnikowi w sposób określony w Regulaminie.

Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Platformie treści zawierających zapisy i materiały sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących naruszenie praw autorskich, piractwo komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

§6.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Uczestnikowi będącemu Konsumentem.
 2. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu, zarówno drogą elektroniczną na adres: info@dm.institute jak i poprzez przesłanie oświadczenia pocztą.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności Uczestnika w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy poprzez uznanie rachunku Uczestnika w/w kwotą, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów:
  a. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  b. o dostarczanie treści cyfrowych nie dostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

§7.
POSTANOWIENIA DOT. ORGANIZACJI KIERUNKU NAUCZANIA

 1. Udział w poszczególnych zajęciach harmonogramu Kierunku nauczania jest dobrowolny, Usługodawca nie sprawdza list obecności i nie jest zobowiązany do wstrzymania prowadzenia zajęć w przypadku braku obecności Uczestnika.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z przypadku nieterminowego rozpoczęcia udziału przez Uczestnika w zajęciach lub spotkaniach w ramach Kierunku nauczania albo przedwczesnego zakończenia udziału z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy.
 3. Kierunki nauczania są organizowane zgodnie z zasadami i normami przyjętymi dla tego rodzaju wydarzeń, z zachowaniem najwyższej staranności odpowiadającej działalności tego rodzaju, a także w zakresie określonym w Ofercie.
 4. Usługodawca oraz prowadzący Kierunki nauczania są podmiotami wyłącznie uprawnionymi do tworzenia programu Kierunków nauczania, ustalania metod i zasad pracy, a także organizowania pracy Uczestników podczas Kierunków nauczania.

§8.
OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W KIERUNKACH NAUCZANIA

 1. Wszystkie godziny określające czas trwania Kierunku nauczania i jego poszczególnych części są godzinami lekcyjnymi (trwającymi 45 minut), chyba, że Usługodawca wyraźnie zastrzegł odmiennie.
 2. Czas trwania Kierunku nauczania obejmuje czas pomiędzy pierwszymi zajęciami w ramach Kierunku nauczania a zakończeniem Kierunku nauczania, czyli zakończeniem ostatnich zajęć w ramach Kierunku nauczania  albo innego terminu wskazanego w Ofercie.
 3. Zajęcia w ramach Kierunku nauczania realizowane są w formie online za pośrednictwem Platformy.
 4. Terminy zajęć online  określone są w Ofercie, a liczba dni zajęciowych, wymiar godzinowy pozostałych zajęć i konsultacji w ramach Kierunku nauczania określony jest w Załączniku 1 do Regulaminu.
 5. Ostateczny godzinowy harmonogram zajęć w ramach Kierunku nauczania podawany jest drogą e-mailową w tygodniu poprzedzającym zajęcia.
 6. Podczas zajęć w ramach Kierunku nauczania Uczestnicy pracują w nielicznych grupach albo indywidualnie, w sposób wskazany przez prowadzącego.
 7. W czasie trwania Kierunku nauczania, w przerwach pomiędzy zajęciami, Uczestnicy podejmują pracę w zespołach, która jest nadzorowana przez prowadzących Kierunki nauczania.
 8. Uczestnik może kontaktować się z prowadzącym Kierunek nauczania za pomocą Platformy
 9. W jednym spotkaniu z prowadzącym online mogą uczestniczyć tylko Uczestnicy-członkowie danego zespołu albo członkowie danej grupy.
 10. Tryb i czas przeprowadzania konsultacji w trakcie pracy online pozostaje w wyłącznej gestii prowadzącego.
 11. Prowadzący i Uczestnicy ustalają wspólnie terminy poszczególnych spotkań online, w trybie wymiany wiadomości za pomocą Platformy.
 12. W przypadku braku możliwości odbycia umówionego spotkania, Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy najpóźniej do 24 h do rozpoczęcia spotkania.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowe i prawidłowe wykonanie przez Uczestnika prac podczas zajęć oraz podczas pracy pomiędzy zajęciami. Wykonanie ww. prac leży w wyłącznej gestii Uczestnika.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wdrożenie w życie informacji i porad udzielonych podczas Kierunku nauczania.
 15. W ramach Kierunku nauczania Uczestnik otrzymuje narzędzia i materiały, których rodzaj, charakter i wartość jest każdorazowo wskazana w Ofercie.

Uczestnik jest zobowiązany do obecności podczas zajęć w ramach Kierunku nauczania oraz do aktywnej pracy podczas pracy zdalnej. W przypadku braku obecności przekraczającym 40% zajęć w ramach Kierunku nauczania oraz niewykonania więcej niż 20% zadań, a także braku dostosowania do pracy indywidualnej lub w grupie w sposób wskazany przez prowadzącego, Usługodawca uprawniony jest do odmowy wydania certyfikatu ukończenia Kierunku nauczania.

§9.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ ŚWIADCZENIA Z UMOWĄ
PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Usługodawca obowiązany jest do świadczenia usług zgodnych z umową. Usługodawca ma obowiązek świadczenia usług bez wad.
 2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta z tytułu umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej reguluje Rozdział 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności usługi z umową.
 4. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,
  b. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował,
 5. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  a. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz treści w reklamie lub na etykiecie,
  c. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać
  d. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru cyfrowego lub usługi cyfrowej z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Usługodawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji, o których mowa w §1 ust. 5.
 8. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji.
 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Usługodawca przekazuje opinię co do niezasadności reklamacji.
 10. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
 11. Konsument ma obowiązek współpracować z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta.
 12. Klient niebędący Konsumentem może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta niębędącego Konsumentem, jeżeli usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 13. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania usługi Klientowi niebędącemu Konsumentem.
 14. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Usługodawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Usługodawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 15. Każdy Klient jest uprawniony do zgłoszenia uwag dotyczących wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Uwagi takie powinny zostać złożone drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres info@dm.institute Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 16. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Sklepu lub Platformy, uwagi i informacje o działaniu Serwisu, a także naruszenia Regulaminu należy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§10.
PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie materiały, kompozycje, idee, program Kierunku nauczania, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz  inne informacje, prezentowane przez Usługodawcę na stronach internetowych, w materiałach oraz podczas Kierunku nauczania stanowią know-how, przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub prowadzących Kierunki nauczania. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Kierunków nauczania materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.
 3. Nie jest dozwolone wykonywanie nagrań lub zdjęć podczas zajęć w ramach Kierunku nauczania. Nie jest dozwolone nagrywanie zajęć prowadzonych w formie online.
 4. Nie jest dozwolone udostępnianie danych logowania do Platformy osobom trzecim.
 5. Nie jest dozwolone jakiegokolwiek rodzaju rozpowszechnianie czy umożliwianie dostępu podmiotom trzecim do materiałów, nagrań i zajęć prowadzonych w ramach Platformy.
 6. Uczestnik może wyrazić zgodę na publikację jego wizerunku utrwalanego podczas zajęć w ramach Kierunku nauczania. Treść zgody zostanie przedstawiona Uczestnikowi do podpisu przed rozpoczęciem Kierunku nauczania.

§11.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem Zamówień, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
  b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12.
ROZWIĄZYWANIE UMÓW, ZMIANY TERMINÓW

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć w ramach Kierunku nauczania w przypadku zawarcia umów o udział w danej edycji Kierunku nauczania z mniej niż 12 Uczestnikami lub w przypadku innych zdarzeń losowych dotyczących Usługodawcy. O w/w Usługodawca zobowiązany jest powiadomić Uczestnika niezwłocznie.
 2. Usługodawca jest uprawniony do zmiany harmonogramu Kierunku nauczania w każdym czasie. O powyższych zmianach Usługodawca poinformuje niezwłocznie Uczestników.
 3. Każda ze Stron może odstąpić od umowy w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia pierwszych zajęć w ramach Kierunku nauczania. Opłata wstępna w takim przypadku zostaje zwrócona Uczestnikowi w całości. 
 4. Każda ze Stron może od umowy odstąpić w terminie krótszym niż 14 dni do daty rozpoczęcia pierwszych zajęć w ramach Kierunku nauczania. W przypadku odstąpienia od umowy przez Uczestnika zobowiązany jest on do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł na rzecz Usługodawcy. Usługodawca potrąca ww. karę umowną z uiszczoną opłatą wstępną bez konieczności składania odrębnego oświadczenia o potrąceniu. W przypadku odstąpienia od umowy przez Usługodawcę, Usługodawca zwraca Uczestnikowi opłatę wstępną w wysokości 500 zł oraz zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Uczestnika kary umownej w wysokości 500 zł.
 5. W przypadku kiedy odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustępie powyższym następuję z przyczyn niezawinionych przez Stronę, przez co w przypadku Uczestnika rozumie się:
  a. udokumentowaną chorobę,
  b. udokumentowaną śmierć bliskiej osoby,
  c. udokumentowany pobyt w szpitalu,
  d. obostrzenia  nałożone przez obowiązujące przepisy prawa powszechnego uniemożliwiające uczestnictwo Uczestnika w Kierunku nauczania,                a w przypadku Usługodawcy:

         e. konieczną zmianę daty wydarzenia,
         f. konieczną zmianę godzin wydarzenia,
        g. brak zgłoszenia się wystarczającej ilości Uczestników do rozpoczęcia Kierunku nauczania,
        h. obostrzenia  nałożone przez obowiązujące przepisy prawa powszechnego uniemożliwiające organizację Kierunku nauczania bądź czyniących tę organizację znacznie utrudnioną, w szczególności wymagającą dodatkowych nakładów finansowych i organizacyjnych.

Usługodawca zwraca Uczestnikowi wpisowe w wysokości 500 zł, a żadna ze Stron nie jest zobowiązana do zapłaty kary umownej.
     6. Prawo do odstąpienia od umowy określone w §12 ust. 5 i 6 może zostać wykonane do 7 dni od dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć w ramach Kierunku nauczania.
     7. Uczestnik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie trwania Kierunku nauczania, bez podania przyczyny. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Strony rozliczają świadczenia wyświadczone Uczestnikowi przez Usługodawcę do dnia rozwiązania Umowy. Każdorazowo w Ofercie Usługodawca wskazuje wartość materiałów i narzędzi udostępnianych Uczestnikowi wraz z rozpoczęciem Kierunku nauczania.
     8. Postanowienia ust. 6, 7 i 8 nie ma zastosowania w przypadku kiedy od umowy odstępuje Konsument, jeżeli zawarł umowę o uczestnictwo w Kierunku nauczania w terminie krótszym niż 14 dni do rozpoczęcia pierwszego zjazdu.

§13.
USUWANIE KONTA KLIENTA

 1. Uczestnik uprawniony jest do usunięcia Konta Klienta w każdym czasie, które skutkuje wypowiedzeniem umowy o utrzymanie Konta Klienta oraz umowy o świadczenie usług w ramach Kierunku nauczania. Umowa rozwiązuje się w trybie określonym w §11.
 2. Klient jest uprawniony do złożenia wypowiedzenia umowy w dowolnej formie dokumentowej, np. w formie wiadomości e-mail albo wskutek przeprowadzenia procedury usunięcia Konta Klienta w Platformie.
 3. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Klienta, jeżeli Uczestnik ten naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Uczestnika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Uczestnika.
 4. Usunięcie Konta Klienta na wniosek Uczestnika następuje w terminie do 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy dot. Usług.

§14.
AKTUALIZACJE

 1. Usługodawca informuje Konsumenta posiadającego miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usługi z umową, a Konsument posiadający miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej powinien wówczas zainstalować te aktualizacje w rozsądnym czasie, w szczególności w terminie wskazanym przez Usługodawcę.
 2. Jeżeli Konsument posiadającego miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawca zgodnie z ust. 1 powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  a. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,
  b. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

§15.
ZMIANA USŁUGI
ZMIANA REGULAMINU

 1. W przypadku umowy zawartej z Konsumentem niebędącym przedsiębiorcą Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową. Przyczyny uzasadniające taką zmianę są następujące:
  a. brak dostępności świadczonych usług u dostawcy zewnętrznego,
  b. zmiany warunków porozumienie z usługodawcą zewnętrznym,
  c. zakończenie współpracy z dostawcą zewnętrznym, 
 2. Usługodawca nie może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. 
 3. Wprowadzenie zmiany w Usłudze nie będzie wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta.
 4. Usługodawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy.
 5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
 6. Konsument nie jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, jeżeli Usługodawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. 
 8. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Uczestników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Klientowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji. 
 9. Uczestnik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie w Koncie Klienta odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
 10. Konsument niebędący przedsiębiorcą jest alternatywnie uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w terminie 30 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu.
 11. W przypadku niepodjęcia przez Uczestnika żadnych z w/w działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Uczestnika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

§16.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany charakteru lub zakresu usług świadczonych w ramach Warsztatów lub technicznych i organizacyjnych zmian po stronie Usługodawcy. O zmianach Usługodawca poinformuje Uczestników drogą e-mailową. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na złożone Zamówienia.
 3. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.
 4. Regulamin wraz z załącznikiem numer 1 obowiązuje od dnia 01.07.2023 roku. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

…………………………………..

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

Adres konsumenta(-ów)*:

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*niepotrzebne skreślić

= = = = = = 

Załącznik 1 do regulaminu

Ogólne warunki udziału w kierunkach dydaktycznych

Kierunki kształcenia

DEPARTAMENT DESIGN

 • Experience Designer with UX Research, Business & UI Design Foundation
 • User Interface Designer with Motion Design, Figma, XD & UX Foundation
 • User Experience Researcher with Data Analysis & Cognitive Science Foundation

DEPARTAMENT DEVELOPMENT

 • Frontend Developer Enterprise Class with Backend & UX Foundation
 • Java Backend Developer with Frontend & AEM Foundation Quality Assurance
 • Manual Engineer with Automative & ISTQB Foundation

DEPARTAMENT DELIVERY

 • Scrum Master with Team Building Techniques & Product Owner Foundation

Rodzaje kierunków kształcenia 

Usługodawca realizuje dwie ścieżki kształcenia dla każdego z kierunków nauczania o następujących wariantach: wersja FUNDAMENTAL oraz wersja PROFESSIONAL. Każdy z kierunków jest wersją jednolitą i stanowiącą odrębne produkty w ofercie firmy. Oznacza to, iż dokonując zakupu wersji niższej (FUNDAMENTAL), możliwe jest jedynie jej rozszerzenie (do wersji PROFESSIONAL). Nie jest możliwe natomiast obniżenie wersji PROFESSIONAL do wersji FUNDAMENTAL.

Różnice między wersjami produktów

WERSJA FUNDAMENTAL

 • Dyplom ukończenia
 • Certyfikat zdobycia zawodu Junior+
 • 280 Godzin lekcyjnych zajęć dydaktycznych i praktycznych podczas procesu dydaktycznego. W podaną ilość godzin wlicza się praca w zespole oraz czas niezbędny do zrealizowania zadań.
 • 1 x end-to-end Case Study
 • 2 projekty 
 • 220 Lekcji online typu XBL (Experiential Blended Learning). 
 • 16 tygodni
 • 70 Godzin lekcyjnych zajęć praktycznych w tym grupowych warsztatów online prowadzonych przez mentora.
 • Konsultacje zespołowe z mentorem
 • Nielimitowana ilość konsultacji z mentorem. Konsultacje mogą odbywać się w formie pisemnej, głosowej, a także jako dodatkowe spotkania online.
 • Praca w zespołach
 • Tryb weekendowy/ online 
 • Bardzo silne podstawy do pełnej transformacji zawodowej. Opracowanie portfolio w podstawowym zakresie.
 • Uczestnictwo w spotkaniach grupowych z ekspertami HR, dostęp do webinarów.

WERSJA PROFESSIONAL

 • Dyplom ukończenia
 • Certyfikat zdobycia zawodu Junior+
 • 400 Godzin lekcyjnych zajęć dydaktycznych i praktycznych podczas procesu dydaktycznego. W podaną ilość godzin wlicza się praca w zespole oraz czas niezbędny do zrealizowania zadań znajdujących się w części Fundamental oraz zadań w wersji rozszerzonej – Professional.
 • 1 x end-to-end Case Study
 • 8 projektów 
 • 220 Lekcji online typu XBL (Experiential Blended Learning). 
 • 28 tygodni
 • 75+ Godzin lekcyjnych zajęć praktycznych w tym grupowych warsztatów online prowadzonych przez mentora, nielimitowane doradztwo HR oraz indywidualne konsultacje powykonawcze dla dodatkowych zadań wersji rozszerzonej – Professional.
 • Konsultacje zespołowe z mentorem
 • Praca w zespołach
 • Tryb weekendowy/hybrydowy
 • Nielimitowana ilość konsultacji z mentorem. Konsultacje mogą odbywać się w formie pisemnej, głosowej, a także jako dodatkowe spotkania online plus konsultacje powykonawcze projektów indywidualnych. Dodatkowo nielimitowane doradztwo HR.
 • Pełna transformacja zawodowa w tym opracowanie zaawansowanego portfolio odpowiadającego na rosnące wymagania rynku pracy.
 • Coaching rekrutacyjny, przygotowanie do rozmowy o pracę 
 • One on One – tryb pracy indywidualnej z mentorem podczas realizacji projektów dodatkowych
 • Zmiana mentora podczas konsultacji zadań rozszerzonych
 • Opcja zawieszenia nauki i kontynuacja nawet po roku
 • Uczestnictwo w spotkaniach grupowych z ekspertami HR, dostęp do webinarów oraz indywidualne konsultacje z ekspertami HR w tym feedback dotyczący CV i prawidłowego opracowania portfolio.

Wymiar godzinowy

FUNDAMENTAL: 280 godzin lekcyjnych, PROFESSIONAL: 400 godzin lekcyjnych – to minimalna łączna liczba godzin dydaktycznych niezbędna do tego, aby wziąć udział w zajęciach oraz realizować powierzone zadania wynikające z podstawy programowej kierunku kształcenia. W siatkę godzin wlicza się zatem zarówno zajęcia online, materiały nagraniowe, minimalny czas mentoringu niezbędny do wyjaśnienia zagadnień kluczowych podczas współpracy zdalnej, a także minimalny czas poświęcony na realizację zadań praktycznych. Ważne: w czas trwania kierunku wliczony jest również czas pracy własnej uczestnika oraz godziny mentoringu do wykorzystania według własnego uznania uczestnika. Wszystkie godziny kierunku liczone są w godzinach dydaktycznych/lekcyjnych, czyli jedna godzina dydaktyczna/lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych.

Czas trwania

FUNDAMENTAL: 16 tygodni, PROFESSIONAL: 28 tygodnie – to przybliżony czas realizacji kierunku. Ze względu na dni wolne od pracy oraz okres, w jakim kierunek jest realizowany, czas ten może ulec zmianie. Czas może się zmienić również ze względu na okoliczności nieprzewidziane przez organizatora, podyktowane siłami wyższymi.

Projekty i Case Study

FUNDAMENTAL: 2 projekty, 1 x end-to-end Case Study, PROFESSIONAL: 8 projektów, 1 x end-to-end Case Study – przez Projekt należy rozumieć zadania, jakie otrzymuje uczestnik w trakcie realizacji kierunku. Case Study to praca zespołowa uczestnika – ten szeroki zakres realizowany jest przez cały czas trwania spotkań online w czasie rzeczywistym. Dzięki udostępnionym nagraniom uczestnicy po raz pierwszy stykają się z nowymi metodykami, kolejno praktykują je na zajęciach online, aby móc zrealizować w pełnym zakresie projekt.  Każdy z członków zespołu ma prawo do zamieszczania projektu w swoim portfolio. Podczas przygotowywania materiału do portfolio, uczestnik może dowolnie go opisywać i modyfikować autonomicznie i bez konsultacji z pozostałymi członkami zespołu. Kierunek w wersji Professional wymaga realizacji sześciu zadań, na każde z zadań przewidziano około 14 dni realizacji podczas których Mentor wciąż pozostaje do dyspozycji uczestnika, a na koniec każdego zadania odbywa się konsultacja powykonawcza.

Przebieg Kierunku nauczania

Zajęcia online w czasie rzeczywistym

Praktyczne ćwiczenia, praca indywidualna oraz w grupie. Jedne zajęcia online to jeden dzień zajęć w godzinach 9.00-15.00, co daje łącznie 8 godzin dydaktycznych na spotkanie online w czasie rzeczywistym, z przerwami. Zajęcia kończą się przekrojowym testem pozwalającym na zidentyfikowanie braków w procesie. 

Materiał dydaktyczny do przyswojenia w dogodnym dla uczestnika momencie

Po każdych zajęciach online uczestnikom udostępniany jest nowy moduł z wiedzą, jeden moduł ten to minimum 4 godziny nagrań. Uczestnik dostęp do nagrań uzyskuje dzięki platformie dydaktycznej, a nagrania może odtworzyć w dowolnym dla siebie momencie, przed kolejnym, sobotnim spotkaniem online w czasie rzeczywistym. Wymagane jest, aby uczestnik zapoznał się z materiałem, gdyż jego znajomość jest niezbędna do udziału w spotkaniu online. Niedozwolone jest udostępnianie materiałów osobom trzecim.

Zajęcia praktyczne (zajęcia online w czasie rzeczywistym)

Praca zespołowa nad projektem. Realizacja materiału przedstawionego na nagraniach. Przyjmuje się pracę około 2 godzin dydaktycznych, dziennie, przez 5 dni w tygodniu, jako wystarczające do realizacji zadań. Organizacja pracy i czasu jest jednak uzgadniana indywidualnie, przez uczestników kierunku, w zespołach.

Praca indywidualna (poza zajęciami online)
Realizacja powierzonych zadań projektowych. Przyjmuje się pracę około 2 godziny dydaktyczne dziennie, przez 5 dni w tygodniu, jako wystarczające do realizacji zadań. Organizacja pracy i czasu jest jednak indywidualna i zależy od uczestnika kierunku.

Mentoring
Review projektu, feedback oraz mentoring. Naprowadzanie grupy, przez specjalistę, na poprawną drogę do skutecznej realizacji projektu. Na mentoring postępów pracy przyjęto cotygodniowe konsultacje zdalne ze specjalistą, trwające do około 3 godzin dydaktycznych każde. Jest to przybliżony czas, jakim dysponuje uczestnik/zespół. W przypadku większych potrzeb konsultacje są realizowane bez dodatkowych opłat. Czas i termin konsultacji jest dowolny i uzależniony od możliwości, preferencji i dyspozycji uczestników, konsultacje odbywają się zawsze na platformie. Za konsultację uważana jest każda forma kontaktu z mentorem, w godziny konsultacji wliczony jest czas niezbędny do przeanalizowania otrzymanego zadania przez mentora. Dokonanie wstępnej oceny i wyciągnięcie wniosków. W tym także komunikacja z uczestnikiem. Konsultacje odbywają się zawsze na życzenie zespołu/uczestnika i ustalane są bezpośrednio z Mentorem. Mentor jest do stałej dyspozycji dla zespołu. 

Konsultacje indywidualne 

Na mentoring postępów pracy, przyjęto cotygodniowe konsultacje zdalne ze specjalistą, trwające do około 1,5 godziny dydaktycznej każde. Jednakże w przypadku większych potrzeb, konsultacje są realizowane bez dodatkowych opłat. Forma, czas i termin konsultacji jest dowolny i uzależniony od możliwości, preferencji i dyspozycji uczestnika. Za konsultację uważana jest każda forma kontaktu z mentorem, w godziny konsultacji wliczony jest czas niezbędny do przeanalizowania otrzymanego zadania przez mentora, dokonanie wstępnej oceny i wyciągnięcie wniosków, w tym także komunikacja z uczestnikiem oraz konsultacja powykonawcza trwająca 30 minut realizowana po każdym nadesłanym projekcie. Konsultacje odbywają się zawsze na życzenie uczestnika i ustalane są bezpośrednio z Mentorem. Mentor jest do stałej dyspozycji dla uczestnika.

Czas realizacji Mentoringu

W przypadku sytuacji wymagających szybkiego, ale nie intensywnego kontaktu, uczestnik zobowiązany jest do ponowienia prośby o mentoring, tudzież ponowienia zapytania. W przypadku zidentyfikowania przez mentora konieczności spotkania online uczestnik zobowiązany jest do dostosowania się do terminu podanego przez mentora. Niestawienie się uczestnika na konsultacji, bez odwołania jej na 24 godziny przed planowaną datą, uznawane jest za konsultację zrealizowaną. Uczestnik może ponowić prośbę o kolejną konsultację, a Mentor zobowiązany jest do wyznaczenia kolejnego terminu. Zasada ta nie dotyczy konsultacji powykonawczych, które to mają z góry określony termin wymagalności realizacji projektu, a termin konsultacji powykonawczej równoznaczny jest z zakończeniem czasu przewidzianym na realizację danego projektu.

Zmiana mentora 

Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić uczestnikowi możliwość zmiany mentora, proponując alternatywną osobę. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika zaproponowanego mentora, a także nowych warunków realizacji zadań, Organizator nie jest zobowiązany do zaproponowania kolejnego mentora. 

Zawieszenie nauki

Uczestnikom kierunku w wersji PROFESSIONAL przysługuje prawo zawieszenia nauki i kontynuowania jej nawet po okresie 12 miesięcy. Aby usługa ta mogła być zrealizowana, uczestnik zobowiązany jest do przesłania wniosku na adres mailowy info@dm.institute opisując jednocześnie powód chęci zawieszenia nauki, podając datę, w której ma dojść do jej zawieszenia oraz możliwość jej wznowienia. Organizator, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zawieszenie nauki, prześle informację potwierdzającą daty oraz przybliżony termin możliwego wznowienia nauki. Jeżeli zawieszenie obejmuje tryb nauki zajęć online w czasie rzeczywistym, uczestnik zobowiązany jest do przesłania ww. wniosku najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą zajęć online w czasie rzeczywistym, w innym przypadku kontynuację nauki będzie mógł rozpocząć z pominięciem zjazdu, na którym był nieobecny. 

W momencie, kiedy zawieszenie dotyczy części nauki w trybie zadań nieobejmujących spotkań online grupowych, wyrażenie woli zawieszenia nauki nie może nastąpić w terminie krótszym niż 3 dni przed terminem otrzymania kolejnego zadania. W przypadku innym wznowienie nauki może zakładać pominięcie najbliższego zadania z uwagi na brak wystarczającej ilości czasu, by uczestnik mógł zadanie wykonać. 

W obu przypadkach to  organizator wyznacza terminy możliwe do zrealizowania,  najbliższe jednak terminom preferowanym przez uczestnika. Uczestnik powinien zaakceptować zaproponowane terminy w przeciągu 7 dni od ich wyznaczenia. 

Organizator zastrzega, iż kontynuowanie nauki nie jest tożsame z kontynuacją współpracy z dotychczasowym mentorem, czy w tym samym projekcie. Oznacza to, że propozycja kontynuowania nauki może obejmować współpracę z innym mentorem.

Uczestnictwo w kierunku

Struktura

Zajęcia rozpoczynają się w sobotę od zjazdu grupowego online z mentorem i wprowadzenia studentów do rozpoczęcia nauki. Po tym spotkaniu, odblokowany zostaje pierwszy moduł nauki, z pierwszą dawką wiedzy do przyswojenia samodzielnie w ciągu tygodnia. W ten sposób rozpoczyna się pierwszy z dwunastu, sprintów. Każdy sprint zakończony jest spotkaniem grupowym, które trwa od 10:00 do 15:00. Studenci uczestniczą łącznie w 13 spotkaniach grupowych na żywo. Warto dodać, iż studenci otrzymują dostęp do dodatkowych dwóch modułów: Accessibility oraz Kariera, których naukę zaplanowano łącznie na dwa tygodnie, ale nie są one wliczane w siatkę głównego czasu nauki.

Pomiędzy spotkaniami online studenci pracują nad wspólnym projektem w trzyosobowych zespołach, przez wszystkie sprinty. Wciąż przyswajają nowy materiał w trybie experiential blended learning, rozwiązują testy cząstkowe i wykonują drobne zadania. Zdobyta przez tydzień wiedza, czyli jeden sprint, przekładana jest na praktykę podczas następnego spotkania online zamykającego grupę zagadnień, a każde spotkanie online rozpoczyna się od prezentacji przez studentów zrealizowanych zadań oraz ich omówienia.

Każdy zespół pracuje nad innym projektem, a zajęcia online to czysty warsztat i wprowadzenie w praktykę zdobytej już wiedzy. Po zajęciach studenci pracując w zespole, wdrażają nowo zdobyte umiejętności na projekcie domowym.

Hackathony

Po realizacji 12 tygodni nauki studenci są gotowi do utworzenia cross-funkcyjnych zespołów składających się z takich specjalizacji jak:

 • Experience Designer
 • User Interface Designer
 • User Experience Researcher
 • Frontend Developer
 • Java Backend Developer
 • Quality Assurance Manual Engineer
 • Scrum Master

Zespoły cross-funkcyjne biorą udział w hackatonach, na których podejmują aktywności tożsame ze środowiskiem organizacji wytwarzającej aplikacje i oprogramowanie. Przechodzą także prawdziwy sprint planning powiązany z faktyczną estymacją storypointową tasków, tworzą business stories i priorytetyzują zadania. Realizacja hackathonu zawiera się w dwóch tygodniach nauki. Dzięki temu uczestnicy doświadczają prawdziwych problemów w komunikacji i wyzwań związanych z pokrywaniem wymagań projektowych, biznesowych oraz ograniczeń związanych z technologią. Hackathony nie są standaryzowanym elementem procesu nauczania, a ich realizacja następuje w podanym przez organizatora terminie.

Podsumowując, wersja FUNDAMENTAL trwa 14 tygodni i posiada dodatkowe dwa moduły tygodniowe, zatem materiał dydaktyczny przewidziany jest łącznie na 16 tygodni nauki czyli 4 miesiące.  Po ostatnim tygodniu nauki wspólnej w wersji PROFESSIONAL, rozpoczyna się praca indywidualna podczas której studenci realizują wymagające, ale bardzo rozwijające zadania w interwałach jedno zadanie na 2 tygodnie. Na koniec każdego zadania odbywa się konsultacja jeden na jeden z mentorem. Zadania te nie tylko są doskonałym materiałem do portfolio, ale przede wszystkim znacznie podnoszą zakres zdobytych umiejętności teoretycznych i praktycznych. Takich zadań jest 6, a mentor przez cały czas edukacji pozostaje do dyspozycji studenta, który w każdej chwili może zadać pytanie lub poprosić o dłuższą konsultację w formie spotkania online. Zatem nauka łączna w wersji professional to 28 tygodni czyli 7 miesięcy.

Wdrożenie zawodowe

Ponadto wersja PROFESSIONAL została wzbogacona o nielimitowane konsultacje personalne z ekspertem HR w postaci coachingu rekrutacyjnego, pomagającego dobrze zaprezentować się na rozmowach kwalifikacyjnych. Specjalista dokonuje analizy CV, portfolio, pomaga także w odpowiednim zaprezentowaniu swojej sylwetki na portalu LinkedIn.

Aktywność 

Uczestnictwo w zajęciach, kontakt z mentorem, obecność na konsultacjach powykonawczych, realizacja zadań, realizacja materiału leży po stronie uczestnika i to w interesie jego samego jest zaangażowanie oraz wykonywanie wszelkich zleconych zadań stanowiących główną aktywność w procesie dydaktycznym. W przypadku braku zaangażowania i aktywności uczestnika, mentor, jak i Digital Master Institute nie mają wglądu ani realnego wpływu, ale przede wszystkim możliwości realizowania założonej podstawy programowej.

Dyplomy, Certyfikaty, Test

Współpraca członków zespołu jest niezbędna i obligatoryjna dla każdego uczestnika. W przypadku braków współpracy, organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania dokumentów poświadczających uzyskanie certyfikatu lub dokumentów ukończenia kierunku dydaktycznego. Do otrzymania ww. dokumentów niezbędna jest współpraca na poziomie co najmniej 80%, co szacowane jest na podstawie rozmów z mentorem, innymi uczestnikami oraz ankiet. Poprzez współpracę rozumiane są: spotkania z zespołem, współuczestnictwo w realizacji zadań, rzetelne wykonywanie powierzonych przez zespół elementów zadań. 

Wszystkie dokumenty poświadczające o uczestnictwie w kierunku oraz certyfikaty wydawane są jedynie w formie elektronicznej w języku polskim i angielskim. Po ukończonym kierunku, w terminie do 7 dni roboczych, uczestnik otrzymuje na podany przez siebie adres mailowy wersję elektroniczną dokumentu.

Zarówno Certyfikat Zdobycia Zawodu jak i Dyplom Uczestnictwa zaopatrzone są w podpisy i pieczęcie ponadto widnieje na nich UCN – Unique Certification Number, który może być weryfikowany przez pracodawcę.

Uczestnicy kierunków w wersji FUNDAMENTAL otrzymują certyfikat  zdobycia zawodu na poziomie Junior+, uczestnicy kierunku w wersji PROFESSIONAL  otrzymują certyfikat  zdobycia zawodu  na poziomie Regular/Mid.

Dyplom 

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne, jednakże aby otrzymać dyplom ukończenia kierunku frekwencja na zajęciach online w czasie rzeczywistym musi wynosić co najmniej 7 z 13  przewidzianych dni zajęć. Taka frekwencja jest wystarczająca dla uczestników kierunku wersji FUNDAMENTAL. Uczestnicy kierunku w wersji PROFESSIONAL  zobowiązani są ponadto do realizacji w pełni co najmniej 3 z 6  przesłanych zadań w trybie nauki zdalnej po zakończonych spotkaniach grupowych. 

W przypadku braku spełnienia powyższych warunków organizator  zastrzega sobie prawo do wstrzymania wystawienia dyplomu uczestnictwa w kierunku. Uczestnikowi przysługuje prawo do nadrobienia brakujących zadań, może wówczas przekazać organizatorowi na adres mailowy info@dm.institute  link do przygotowanego portfolio w którym znajdują się poprawnie wykonane i w prawidłowy sposób, to znaczy zgodny z zaleceniami metodycznymi na kierunku, opisane zadania.  Po ich akceptacji przez organizatora, a jednocześnie spełnionym warunku frekwencyjnym na zajęciach (online) grupowych, uczestnik może otrzymać dyplom uczestnictwa w kierunku nauczania. 

W momencie jednak gdy frekwencja na zajęciach online, grupowych  uczestnika nie spełnia wymogu wyżej opisanego, organizator na prośbę uczestnika może skierować go na wykonanie testu sprawdzającego jego wiedzę. Jedynie wynik powyżej 70 punktów przy pierwszym i jednym podejściu umożliwia organizatorowi wystawienie dyplomu uczestnictwa.

Certyfikat 

Certyfikat zdobycia zawodu dla kierunku w wersji FUNDAMENTAL wymaga frekwencji na zajęciach online grupowych na co najmniej 9 z 13 przewidzianych dniach zajęć,  a także uzyskania punktacji  z testu na poziomie co najmniej 100 punktów. W przypadku wersji kierunku PROFESSIONAL Wymogi są takie same, ale dodatkowo uczestnik zobowiązany jest do zrealizowania poprawnie 5 z 6 przesłanych, po zajęciach grupowych, zadań  rozszerzonych.

W przypadku niespełnienia przez uczestnika któregokolwiek z powyższych warunków, istnieje możliwość udokumentowania swoich umiejętności poprzez wykonanie brakujących zadań oraz prawidłowe przejście przez rozmowę kwalifikacyjną, która to na życzenie uczestnika zorganizowana będzie zdalnie.

Koszt organizacji dodatkowej komisyjnej rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 500 zł netto. Jest to opłata dodatkowa. Termin realizacji rozmowy ustalany jest przez organizatora.  Rozmowa jest prowadzona w trybie konferencji wideo online, jest nagrywana. Uczestnik ma obowiązek posiadania włączonej kamery i nieprzebywania w jednym pomieszczeniu z osobami trzecimi mogącym mieć wpływ na  wynik rozmowy uczestnika, a w przypadku niespełnienia powyższych, organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia rozmowy w trybie natychmiastowym. 

W przypadku niestawienia się uczestnika na wyznaczony termin lub niespełnienia wyżej opisanych wymogów technicznych, które uniemożliwiają realizację rozmowy z przyczyn leżących po stronie uczestnika, organizator uprawniony jest do zachowania kwoty stanowiącej koszt organizacji rozmowy kwalifikacyjnej (tj. w szczególności wynagrodzenia komisji) w wysokości 400 zł netto.

Wykonanie brakujących zadań i lub przejście poprawne komisyjnej rozmowy kwalifikacyjnej umożliwia organizatorowi wystawienie stosownego certyfikatu zdobycia zawodu.

Test 

Zakres wiedzy testu nie  wykracza poza podstawę programową kierunku. Odpowiedź na każde pytanie w teście jest wymagana. Test składa się z 112 pytań i trwa 90 min. Maksymalna ilość punktów do zdobycia na teście wynosi 112. Test składa się z pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Sposób punktacji sprawdza, czy uczestnik posiada wiedzę pełną, czy cząstkową, rodzaj punktacji zapobiega uzyskiwaniu odpowiedzi poprawnych na podstawie przypadkowych wyborów. Celem testu jest walidacja faktycznie posiadanej wiedzy, dlatego też punktację otrzymują wyłącznie pytania, gdzie udzielono odpowiedzi pełne. W przypadku niezaznaczenia wszystkich odpowiedzi wymaganych w danym pytaniu, nawet gdyby część z nich była prawidłowa, punktacja wynosi 0. Każde pytanie ma określoną liczbę punktów, jaką można w nim uzyskać, co niejednokrotnie stanowi podpowiedź do tego, ile z odpowiedzi powinno być zaznaczonych, aby uzyskać właściwą punktację, gdyż każda odpowiedź to jeden punkt. 

Reklamacje

Literówki lub różnego rodzaju drobne błędy występujące w opracowanych materiałach nie mają żadnego wpływu na przekaz merytoryczny i ich jakość dydaktyczną. W przypadku pewnych wątpliwości, niezrozumienia danego zadania lub części opracowanych materiałów uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z mentorem.

Uczestnik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z ofertą, sposobem prowadzenia zajęć, sposobem realizacji podstawy programowej, harmonogramem pracy, trybem nauki, sposobem konsultacji i wyliczoną minimalną ilością godzin. W przypadku wszelkich wątpliwości należy skontaktować się z organizatorem.

Przyszły uczestnik, przed zakupem zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu, wraz z załącznikiem nr 1 stanowiącym jego integralną część, w gdzie opisano szczegóły prowadzenia zajęć, jego prawa i obowiązki, a także odpowiedzialność ze strony organizatora oraz mentorów. Akceptacja regulaminu oraz załącznika nr 1 równoznaczne jest z oświadczeniem w zakresie zrozumienia i zaakceptowania wszelkich opisanych tam zasad współpracy oraz procesu dydaktycznego.

Kadry

Wszyscy mentorzy są nie tylko wysokiej klasy specjalistami w swojej dziedzinie, ale także mają bardzo szerokie kompetencje miękkie umożliwiające przeprowadzenie wysoko jakościowych procesów dydaktycznych. Proces doboru i rekrutacji tych osób jest wewnętrzną regulacją i sprawdza się doskonale od wielu lat. Organizator nie przewiduje odstępstwa ani od procedur, ani od realizowanej wysokiej jakości nauczania. Wysokie kompetencje mentorów i szerokie doświadczenie pozwala każdemu zaangażowanemu uczestnikowi dokonać z sukcesem transformacji zawodowej. Nasi mentorzy nie są teoretykami, są praktykami.

Podważanie kompetencji dydaktycznych i merytorycznych mentorów współpracujących z organizatorem, przez uczestników niemających jeszcze doświadczenia w branży, nieposiadających również ani wiedzy merytorycznej, właściwych narzędzi, aby móc zwalidować jakość dostarczanej wiedzy jest bezzasadne.